Quan ja fa un any de la presentació de la Tecnoantropologia en societat, he volgut recuperar l’anunci de l’acte que vàrem organitzar, intentant recordar l’esperit d’aquell dia. Crec que segueixen sent vigents, més que mai, les propostes i reptes que ens plantejàvem i caldrà no abaixar els braços i seguir treballant, tots i cada una de les persones que estem dins d’aquesta proposta, perquè cada vegada més estiguin en compte els nostres plantejaments.
Som antropòlegs que no en tenim prou en fer tesis, volem i fem projectes que volen innovar i millora la vida dels nostres ciutadans, animant a la vegada a participar en aquesta aposta, a altres col•lectius professionals i ciutadans.

Queda molta feina per fer!!
fons
Ciutadania Intel.ligent, Tecno-Antropologia per a les Ciutats del Segle XXI

PRESENTACIÓ  DE LA TECNO ANTROPOLOGIA A BARCELONA

  Lloc: Mobile World Center, Plaça Catalunya, Portal de l’Àngel, 08002 Barcelona
    http://www.mobileworldcentre.com/ 

    Dia: 4 de juny del 2014
    Hora inici: 19:30
Hora finalització:21:30

Si pensem que les ciutats poden ser éssers vius podem atribuir qualitats humanes a les ciutats i, així, obtenir”ciutats intel·ligents “. Però, què és la intel·ligència d’una ciutat intel·ligent? D’on surt aquesta intel·ligència ? Bàsicament de dos factors, del tecnològic i l’humà. El factor tecnològic s’està desenvolupant ràpidament, de vegades, aliè a l’humà. Les ciutats s’estan omplint de sensors, s’estan automatitzant, s’aniran robotitzant i, pel que sembla, també s’ompliran de beacons que acabaran permetent localitzar persones i coses de manera realment precisa i proporcionar un feedback personalitzat. La tecnologia hauria de ser domesticada pel factor humà recordant que, en última instància, la ciutat intel·ligent està habitada per persones que senten, a més de per màquines que treballen. Com domestiquem les tecnologies perquè les ciutats siguin tecnològicament intel·ligents i humanament Ajuntament de Barcelona Citilab de Cornellà ACPA (Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia I2Cat LivingLaving Neapolis Profesionales de la Antropología SetFile satisfactòries per viure-hi, treballar-hi i comerciar-hi ? Com mantenim el balanç entre la tecnologia, la cultura i la societat en les ciutats intel·ligents que venen?

Castellano

Si pensamos que las ciudades pueden ser seres vivos podemos atribuir cualidades humanas a las ciudades y, así, obtener “ciudades inteligentes”. Pero, ¿Qué es la inteligencia de una ciudad inteligente? y ¿De dónde sale esta inteligencia? Básicamente de dos factores, del tecnológico y del humano. El factor tecnológico se está desarrollando rápidamente, a veces, ajeno a lo humano. Las ciudades se están llenando de sensores, se están automatizando, se irán robotizando y, por lo que parece, también se llenaran de beacons que acabaran permitiendo localizar personas y cosas de manera realmente precisa y proporcionar un feedback personalizado. Sin embargo, la tecnología debería ser domesticada por el factor humano recordando que, en última instancia, la ciudad inteligente está habitado por personas que sienten, además de por máquinas que trabajan. ¿Cómo domesticamos las tecnologías para que las ciudades sean tecnológicamente inteligentes y humanamente satisfactorias para vivir, trabajar y comerciar en ellas? ¿Cómo mantenemos el balance entre tecnología, la cultura y la sociedad en las ciudades inteligentes que vienen?

English

If we think that cities can be living things we can attribute human qualities to the cities and thus get “smart cities.” But what is the intelligence of a smart city ? and Where does this intelligence is coming ? Basically from two factors, technological and human. The technological factor is developing rapidly, sometimes oblivious to the human. Cities are been filled with sensors, being automated, they will robotising and, it seems, also they will be filled with beacons they allow to locate people and things so accurate than can provide personalized feedback. However, the technology should be domesticated by the human factor remembering that ultimately, the smaIrt city is inhabited by people who feel, as well as for working machines. How may we domesticate technology to make cities technologically smart and humanly satisfying to live, work and trade in them? How do we maintain the balance between technology, culture and society in the smart cities that are coming?

Durant la jornada es farà una experiència amb IBeacon bluetooth and why location matters

HORA Ciutadania Intel·ligent.

Tecno -Antropologia per a les Ciutats del Segle XXI

19:30 a 20:00 Presentació Institucional a càrrec de Maria Jesús  Buxó, Catedràtica d’Antropologia de la Universitat de Barcelona i Angel Jordan, catedràtic de la School of Computer Science de CMU
20:00 a 20:30 Què podria fer una ciutadania intel·ligent amb una ciutat intel·ligent?

a càrrec d’Artur Serra, Ricard Faura i Carlos Bezos

20:30 a 21:00 Domesticant la ciutat intel·ligent: proposta metodológica

a càrrec de Jordi Colobrans


Tancarem la jornada compartint uns refrescs gentilesa de Damm


Correu de contacte: ricard@ricardfaura.net   jordi09cd@gmail.com

Impulsors:

ACPA (Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia)
LivingLabing
Profesionales de la Antropología
SetFile

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona
Citilab de Cornellà
I2Cat
Neapolis
SparkLab
Tertulia “Nova Societat del Coneixement”